บริการด้านระบบเครือข่าย | Network Services

การติดตั้งระบบเครือข่ายสามารถช่วยให้องค์กรทำงานได้สะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนในงานเอกสาร ซึ่งบริษัท เอนเทอร์ ดอท คอม จำกัด เป็นผู้ให้บริการออกแบบ และติดตั้งระบบเครือข่าย (LAN) ติดตั้งระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล (Network Security) ระบบปกป้องการใช้งานอินเตอร์เนต (Internet Security) ระบบสำรองข้อมูล (Backup System) ระบบแม่ข่ายจดหมาย (Mail Server) ระบบแม่ข่ายเว็บไซต์ (Web Server) โดยจะเน้นที่ขอบเขตและความจำเป็นทางธุรกิจของลูกค้าเป็นสำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของคุณสามารถสื่อสาร รองรับกระบวนการทางธุรกิจที่ครอบคลุม และมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพทั้งภายใน ภายนอก ซึ่งบริษัท เอนเทอร์ ดอท คอม จะทำให้คุณได้มีระบบเครื่อข่ายที่มีมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยสูงสุด และมีมาตรฐานด้านคุณภาพที่ดีเยี่ยม

network

Network Installation

  • ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายแบบใช้สายสัญญาณต่างๆทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ตอบสนองการทำงานที่รวดเร็วด้วยมาตรฐานสากล ใช้อุปกรณ์ของแท้ได้มาตรฐาน ในราคายุติธรรม พร้อมการรับประกันหลังจากการติดตั้ง ทำให้คุณมั่นใจได้อย่าง 100% โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบพื้นที่ห้อง Server และการติดตั้ง Server และอุปกรณ์เข้าตู้ Rack, บริการติดตั้งสายสัญญาณด้วย UTP Cat5e, Cat6 และ Cat6e บริการติดตั้งสายสัญญาณด้วยใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ทั้ง Single-Mode และ Multi-Mode พร้อมทั้งติดตั้ง Label บอกเลขหมาย และจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยใช้ท่อร้อยทั้งแบบ Flex และท่อเหล็ก ติดตั้งตู้ Rack ทั้งชนิด ติดผนัง (Wall Mount Rack) และแบบชนิดตั้งพื้น (Export Rack) เป็นต้น
  • ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายสำนักงานไร้สาย ต่อขยายระบบเครือข่ายแบบใช้สาย เพื่อยืดหยุ่นในการเข้าถึง และภาพลักษณ์ขององค์กร
  • ออกแบบและติดตั้งการเชื่อมต่อระหว่างสำนักงานและสาขา รองรับการสื่อสารด้านเสียงและข้อมูล
  • ออกแบบและบูรณาการระบบบริหารจัดการเครือข่าย สร้างระบบการตรวจสอบและจัดการเชิงรุก เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของระบบในด้านความพร้อมในการให้บริการ และการทำงานที่เต็มประสิทธิภาพ

Load Balance System

บริการ Load balance System ของบริษัท เอนเทอร์ ดอท คอม จำกัด เป็นบริการที่สามารถรองรับการใช้งานได้มากที่สุด โดยการนำเครื่อง Server มากกว่า 1 เครื่องมารองรับการทำงานในระบบที่มีการใช้งานสูงจนทำให้ Server เครื่องเดียวไม่สามารถรองรับการทำงานได้ทั้งหมด บริการ Load Balance System จะนำ Server เครื่องอื่นมาช่วยรองรับการทำงานโดยหากการใช้งานยังมีความต้องการสูงกว่าที่ระบบจะรองรับไหว ระบบจะสามารถเพิ่ม Server เข้าไปอีก เพื่อให้ธุรกิจของท่าน สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

vpnDiagram

บริการ VPN (Virtual Private Network)

เป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่ายภายนอก (WAN – Wide Area Network) ให้กลายเป็นระบบเครือข่ายภายในองค์กร สามารถเชื่อมเครือข่ายแต่ละสาขาเข้าด้วยกัน โดยอาศัย Internet เป็นตัวกลาง มีการทำ Tunneling ไว้รับส่งข้อมูล มีระบบเข้ารหัสป้องกันการลักลอบใช้ข้อมูล เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการความคล่องตัวในการติดต่อรับส่งข้อมูลระหว่างสาขาให้มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับเครือข่ายภายในองค์กร

Firewall

การรักษาความปลอดภัยในระบบระบบเครือข่ายเป็นสิ่งสำคัญ การป้องกันโดยใช้ระบบ Firewall นี้จะเป็นการกำหนดกฏเกณฑ์ในการควบคุมการเข้า-ออก หรือการควบคุมการรับ-ส่งข้อมูล ในระบบเครือข่าย สามารถป้องกันอันตรายที่จะเข้ามาจากอินเตอร์เน็ตภายนอกได้

เอนเทอร์ ดอท คอม พร้อมที่ให้บริการป้องกันปัญหาจากอันตรายบนอินเตอร์เน็ต เช่น ไวรัสหรือแฮกเกอร์ ที่สามารถสร้างความเสียหายให้แก่ธุรกิจของคุณได้อย่างคาดไม่ถึง โดยใช้ระบบ Firewall ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับป้องกันบุคคลผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต และสิ่งไม่พึงประสงค์เจาะเข้ามาระบบเครือข่ายของคุณ